Blog

Hiệu ứng momentum là gì? Chủ đề hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn, hiệu ứng momentum ngắn hạn, hiệu ứng momentum trung hạn, cũng như mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi quá khứ của cổ phiếu và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu ủng hộ và góp phần khẳng định kết quả các nghiên cứu trước về sự tồn tại của hiệu ứng momentum ngắn hạn nói chung và trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Đồng thời, kết quả cũng góp phần cung cấp bằng chứng phản biện kết quả các nghiên cứu trước về sự tồn tại của hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn, hiệu ứng momentum trung hạn. Hơn nữa, với việc chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng momentum ngắn hạn, kết quả của nghiên cứu cung cấp bằng chứng phản biện và không ủng hộ giả thuyết thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường chứng khoán hiệu quả dạng yếu.

Published on: 5/22/22, 5:17 PM

Posted on  by WebSinhvien

Tìm hiểu cách để bắt đầu kiếm tiền từ blog của bạn, giơi thiệu 10 chiến lược tốt nhất để bắt đầu kiếm thu nhập …

Published on: 5/17/22, 6:33 AM