Sách điện tử vẫn không phù hợp với sách in


Sách điện tử vẫn không phù hợp với sách in

Infographic: Sách điện tử vẫn không phù hợp với sách in |  StatistaBiểu đồ này cho thấy tỷ lệ dân số ước tính ở các quốc gia được chọn đã mua sách điện tử / sách in vào năm 2020.
Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

Bài đăng Sách điện tử Vẫn không phù hợp với Sách đã in xuất hiện đầu tiên trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Trang TOP 123 VN, Mã giảm giá Top1, Khuyến mãi Flash Sale
Logo